Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และห้องศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

 

แกลเลอรี่