Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ และการให้บริการ Call Center”

ศูนย์บริการร่วม ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ และการให้บริการ Call Center”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการร่วม ทส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ และการให้บริการ Call Center”    ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบงานบริการ Call Center ของหน่วยงานและ ศูนย์บริการร่วม ทส. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ    ซึ่งเป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชน

แกลเลอรี่