Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันท์ตวงษ์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส.

ท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันท์ตวงษ์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันท์ตวงษ์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. และรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการของศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เพื่อให้งานบริการประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ตามมาตรฐาน GECC พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่

แกลเลอรี่