Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง ณ. ห้องศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่