Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ย. 64

การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

2 พ.ย. 64

การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

2 พ.ย. 64

การรับแจ้งการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

2 พ.ย. 64

การออกหนังสือรับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

2 พ.ย. 64

การออกหนังสือรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามม

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
< 1 2 3 4