Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่ง/ประกาศ ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ก.ย. 66

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

13 ก.ย. 66

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 พ.ค. 66

กฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

28 มี.ค. 66

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 250/2566 เรื่องกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน สป.ทส.

1 มิ.ย. 65

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่481/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

8 ส.ค. 61

คำสั่ง ทส ที่ 337/2561 ลงวันที่ 6 ส.ค. 61

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.05 Mb ดาวน์โหลด: 391 ครั้ง
3 พ.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 454/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วม ทส.

3 พ.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 453/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการร่วม ทส.

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2