Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตอบข้อหารือหน่วยงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 พ.ค. 62

หารือเกี่ยวกับการกำหนดอายุการจัดเก็บและทำลายเอกสารของหน่วยงาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
28 ธ.ค. 62

หารือเกี่ยวกับการรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาชน)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 445 ครั้ง
18 ก.ค. 66

หารือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง (ประชาชน)

24 ก.พ. 66

ขอทราบข้อมูลเกษตรกรลูกหนี้สถาบันการเงิน (สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
15 ส.ค. 66

หารือเกี่ยวกับ "องค์การมหาชน" ซึ่งจัดตั้งโดย พรฎ.ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็น "หน่วยงานของรัฐ" ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่ (สถาบั

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
15 ส.ค. 66

หารือเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารฎีกาเบิกจ่ายเงินจำนวนมาก (อบต.ธรรมศาลา)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.84 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
6 ก.ค. 64

หารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.27 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
30 มิ.ย. 64

หารือการเปิดเผยสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.02 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2