Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือสำหรับประชาชน : เกี่ยวกับการให้บริการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ย. 64

การรับแจ้งการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

2 พ.ย. 64

การออกหนังสือรับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

2 พ.ย. 64

การออกหนังสือรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามม

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตเข้าไปดำเนินการในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ

2 พ.ย. 64

การออกใบอนุญาตซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซา

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2