Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มงานอนุญาตของกรมทรัพยากรธรณี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 มิ.ย. 64

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)

14 มิ.ย. 64

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)

14 มิ.ย. 64

การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)

14 มิ.ย. 64

การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

14 มิ.ย. 64

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที

14 มิ.ย. 64

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1