Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศคำสั่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ทสจ.)

ประกาศคำสั่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ทสจ.)

ลำดับที่

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บไซต์หน่วยงาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

หมายเลขโทรศัพท์

1

ทสจ.กระบี่

เว็บไซต์ https://krabi.mnre.go.th

อีเมล saraban_krabi@mnre.go.th

โทร. 0 7561 1396

2

ทสจ.กาญจนบุรี

เว็บไซต์ https://kanchanaburi.mnre.go.th

อีเมล kanchanaburi.org@mnre.go.th

โทร. 0 3451 4910

3

ทสจ.กาฬสินธุ์

เว็บไซต์ https://kalasin.mnre.go.th

อีเมล saraban_kalasin@mnre.go.th
อีเมล kalasinmnre@gmail.com

โทร. 0 4381 1778

4

ทสจ.กำแพงเพชร

เว็บไซต์ https://kamphaengphet.mnre.go.th

อีเมล kamphaengphet.org@mnre.go.th

โทร. 0 5570 5034

5

ทสจ.ขอนแก่น

เว็บไซต์ https://khonkaen.mnre.go.th

อีเมล saraban_khonkaen@mnre.go.th

โทร. 0 4323 7971

6

ทสจ.จันทบุรี

เว็บไซต์ https://chanthaburi.mnre.go.th

อีเมล chantaburi.org@mnre.go.th

โทร. 0 3931 3404

7

ทสจ.ฉะเชิงเทรา

เว็บไซต์ https://chachoengsao.mnre.go.th

อีเมล saraban_chachoengsao@mnre.go.th

โทร. 0 3808 8068

8

ทสจ.ชลบุรี

เว็บไซต์ https://chonburi.mnre.go.th

อีเมล chonburi.org@mnre.go.th

โทร. 0 3839 8268

9

ทสจ.ชัยนาท

เว็บไซต์ https://chainat.mnre.go.th

อีเมล chainat.org@mnre.go.th

โทร. 0 5641 1013

10

ทสจ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์ https://chaiyaphum.mnre.go.th

อีเมล saraban_chaiyaphum@mnre.go.th

โทร. 0 4481 1466

11

ทสจ.ชุมพร

เว็บไซต์ https://chumphon.mnre.go.th

อีเมล saraban_chumphon@mnre.go.th

โทร. 0 7751 2166

12

ทสจ.เชียงราย

เว็บไซต์ https://chiangrai.mnre.go.th

อีเมล chiangrai.org@mnre.go.th

โทร. 0 5360 0816

13

ทสจ.เชียงใหม่

เว็บไซต์ https://chiangmai.mnre.go.th

อีเมล saraban_chiangmai@mnre.go.th

โทร. 0 5311 2725-6

14

ทสจ.ตรัง

เว็บไซต์ https://trang.mnre.go.th

อีเมล saraban_trang@mnre.go.th

โทร. 0 7521 8983

15

ทสจ.ตราด

เว็บไซต์ https://trat.mnre.go.th

อีเมล saraban_trt@mnre.go.th

โทร. 0 3951 0907

16

ทสจ.ตาก

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/tak/th/

อีเมล tak.org@mnre.go.th

โทร. 0 5551 2153

17

ทสจ.นครนายก

เว็บไซต์ https://nakhonnayok.mnre.go.th

อีเมล saraban_nakhonnayok@mnre.go.th

โทร. 0 3731 1776

18

ทสจ.นครปฐม

เว็บไซต์ https://nakhonpathom.mnre.go.th

อีเมล nakhonpathom.org@mnre.go.th

โทร. 0 3434 0025

19

ทสจ.นครพนม

เว็บไซต์ https://nakhonphanom.mnre.go.th

อีเมล saraban_nakhonphanom@mnre.go.th

โทร. 0 4251 1272

20

ทสจ.นครราชสีมา

เว็บไซต์ https://nakhonratchasima.mnre.go.th
เว็บไซต์ https://korat.mnre.go.th

อีเมล koratnreo.org@mnre.go.th

โทร. 0 4435 3886

21

ทสจ.นครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ https://nakhonsithammarat.mnre.go.th

อีเมล nakhonsithammarat.org@mnre.go.th

โทร. 0 7534 1010

22

ทสจ.นครสวรรค์

เว็บไซต์ https://nakhonsawan.mnre.go.th

อีเมล nakhonsawan.org@mnre.go.th

โทร.0 5600 8058 ต่อ 201

23

ทสจ.นนทบุรี

เว็บไซต์ https://nonthaburi.mnre.go.th

อีเมล nonthaburi.org@mnre.go.th

โทร 0 2580 0727 - 8

24

ทสจ.นราธิวาส

เว็บไซต์ https://narathiwat.mnre.go.th

อีเมล mnrenara@gmail.com

โทร. 0 7364 2651

25

ทสจ.น่าน

เว็บไซต์ https://nan.mnre.go.th

อีเมล nan.org@mnre.go.th

โทร. 0 5471 6456

26

ทสจ.บึงกาฬ

เว็บไซต์ https://buengkan.mnre.go.th

อีเมล sarabanBKmnre@gmail.com

โทร. 0 4249 2498

27

ทสจ.บุรีรัมย์

เว็บไซต์ https://buriram.mnre.go.th

อีเมล saraban_buriram@mnre.go.th

โทร. 0 4466 6553-4 ต่อ 15

28

ทสจ.ปทุมธานี

เว็บไซต์ https://pathumthani.mnre.go.th

อีเมล pathumthani.org@mnre.go.th

โทร. 0 2581 6341

29

ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์

เว็บไซต์ https://pkk.mnre.go.th

อีเมล prachuapkhirikhan.org@mnre.go.th

โทร. 0 3260 2496 ต่อ 12

30

ทสจ.ปราจีนบุรี

เว็บไซต์ https://prachinburi.mnre.go.th

อีเมล prachinburi.org@mnre.go.th
อีเมล prachin.mnre@gmail.com

โทร. 0 3745 4326-7

31

ทสจ.ปัตตานี

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/pattani

อีเมล saraban_pattani@mnre.go.th

โทร. 0 7346 0073

32 ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/ayutthaya อีเมล ayutthaya.org@mnre.go.th โทร. 0 3533 6356

33

ทสจ.พะเยา

เว็บไซต์ https://phayao.mnre.go.th

อีเมล phayao.org@mnre.go.th

โทร. 0 5488 7112

34

ทสจ.พังงา

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/phangnga

อีเมล phangnga.org@mnre.go.th

โทร. 0 7648 1033

35

ทสจ.พัทลุง

เว็บไซต์ https://phatthalung.mnre.go.th

อีเมล saraban_phatthalung@mnre.go.th

โทร. 0 7484 0823

36

ทสจ.พิจิตร

เว็บไซต์ https://phichit.mnre.go.th

อีเมล phichitmnre@hotmail.com

โทร. 0 5611 1295

37

ทสจ.พิษณุโลก

เว็บไซต์ https://phitsanulok.mnre.go.th

อีเมล phitsanulok.org@mnre.go.th

โทร. 0 5532 2652

38

ทสจ.เพชรบุรี

เว็บไซต์ https://phetchaburi.mnre.go.th

อีเมล saraban_phetchaburi@mnre.go.th

โทร. 0 3242 5028

39

ทสจ.เพชรบูรณ์

เว็บไซต์ https://phetchabun.mnre.go.th

อีเมล phetchabun.org@mnre.go.th

โทร. 0 5672 9786

40

ทสจ.แพร่

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/phrae

อีเมล phrae.org@mnre.go.th

โทร. 0 5451 1637

41

ทสจ.ภูเก็ต

เว็บไซต์ https://phuket.mnre.go.th

อีเมล saraban_phuket@mnre.go.th

โทร. 0 7621 1067

42

ทสจ.มหาสารคาม

เว็บไซต์ https://mahasarakham.mnre.go.th

อีเมล mahasarakham.org@mnre.go.th

โทร. 0 4377 7900

43

ทสจ.มุกดาหาร

เว็บไซต์ https://mukdahan.mnre.go.th

อีเมล saraban_mukdahan@mnre.go.th

โทร. 0 4261 4231

44

ทสจ.แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ https://maehongson.mnre.go.th

อีเมล maehongson@mnre.go.th

โทร. 0 5369 5474

45

ทสจ.ยโสธร

เว็บไซต์ https://yasothon.mnre.go.th

อีเมล saraban_yasothon@mnre.go.th

โทร. 0 4571 5466

46

ทสจ.ยะลา

เว็บไซต์ https://yala.mnre.go.th

อีเมล saraban_yala@mnre.go.th

โทร. 0 7321 2787

47

ทสจ.ร้อยเอ็ด

เว็บไซต์ https://roiet.mnre.go.th

อีเมล saraban_roiet@mnre.go.th

อีเมล roiet.org@mnre.go.th

โทร. 0 4351 1561

48

ทสจ.ระนอง

เว็บไซต์ https://ranong.mnre.go.th

อีเมล ranong.org@mnre.go.th

โทร. 0 7782 4011

49

ทสจ.ระยอง

เว็บไซต์ https://rayong.mnre.go.th

อีเมล rayong.org@mnre.go.th

อีเมล forest.rayong@gmail.com

โทร. 0 3861 1008

50

ทสจ.ราชบุรี

เว็บไซต์ https://ratchaburi.mnre.go.th

อีเมล saraban_ratchaburi@mnre.go.th

โทร. 0 3233 7041 ต่อ 101

51

ทสจ.ลพบุรี

เว็บไซต์ https://lopburi.mnre.go.th

อีเมล lopburi.org@mnre.go.th

โทร. 0 3641 1060

52

ทสจ.ลำปาง

เว็บไซต์ https://lampang.mnre.go.th

อีเมล lampang.mnre@gmail.com

โทร. 0 5423 0550

53

ทสจ.ลำพูน

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/lamphun

อีเมล saraban_lamphun@mnre.go.th

โทร. 0 5351 0662

54

ทสจ.เลย

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/loei

อีเมล saraban_loei@mnre.go.th

โทร. 0 4281 1394

55

ทสจ.ศรีสะเกษ

เว็บไซต์ https://sisaket.mnre.go.th

อีเมล saraban_sisaket@mnre.go.th

โทร. 0 4561 1988

56

ทสจ.สกลนคร

เว็บไซต์ https://sakonnakhon.mnre.go.th

อีเมล sakonnakhon.org@mnre.go.th

โทร. 0 4271 3432

57

ทสจ.สงขลา

เว็บไซต์ https://songkhla.mnre.go.th

อีเมล songkhla.org@mnre.go.th

โทร. 0 7431 1579 ต่อ 208

58

ทสจ.สตูล

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/satun

อีเมล tsjsatun@gmail.com

โทร. 0 7471 1039

59

ทสจ.สมุทรปราการ

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/samutprakan

อีเมล saraban_samutprakan@mnre.go.th

โทร. 0 2183 1050

60

ทสจ.สมุทรสงคราม

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/samutsongkhram

อีเมล saraban_samutsongkhram@mnre.go.th

โทร. 0 3471 3135

61

ทสจ.สมุทรสาคร

เว็บไซต์ https://samutsakhon.mnre.go.th

อีเมล samutsakhon.org@mnre.go.th

โทร. 0 3481 0300

62

ทสจ.สระแก้ว

เว็บไซต์ https://sakaeo.mnre.go.th

อีเมล saraban_sakaeo@mnre.go.th

โทร. 0 3742 5400 ต่อ 11

63

ทสจ.สระบุรี

เว็บไซต์ https://saraburi.mnre.go.th

อีเมล saraburi_1900@mnre.go.th

โทร. 0 3634 0759

64

ทสจ.สิงห์บุรี

เว็บไซต์ https://singburi.mnre.go.th

อีเมล singburi.org@mnre.go.th

โทร. 0 3651 1713

65

ทสจ.สุโขทัย

เว็บไซต์ https://sukhothai.mnre.go.th

อีเมล saraban_sukhothai@mnre.go.th

โทร. 0 5561 5663 ต่อ 11

66

ทสจ.สุพรรณบุรี

เว็บไซต์ https://suphanburi.mnre.go.th

อีเมล saraban_suphanburi@mnre.go.th

โทร. 0 3553 5426

67

ทสจ.สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ https://suratthani.mnre.go.th

อีเมล suratthai.org@mnre.go.th 
อีเมล suratthaimnre@gmail.com

โทร. 0 7728 7573

68

ทสจ.สุรินทร์

เว็บไซต์ https://www.mnre.go.th/surin

อีเมล surin.org@mnre.go.th

โทร. 0 4455 8640

69

ทสจ.หนองคาย

เว็บไซต์ https://nongkhai.mnre.go.th

อีเมล saraban_nongkhai@mnre.go.th

โทร. 0 4242 3971

70

ทสจ.หนองบัวลำภู

เว็บไซต์ https://nongbualamphu.mnre.go.th

อีเมล nongbualamphu.org@mnre.go.th

โทร. 0 4231 6707

71

ทสจ.อ่างทอง

เว็บไซต์ https://angthong.mnre.go.th

อีเมล saraban_angthong@mnre.go.th

โทร. 0 3561 5995

72

ทสจ.อำนาจเจริญ

เว็บไซต์ https://amnatcharoen.mnre.go.th

อีเมล saraban_amnatcharoen@mnre.go.th

โทร. 0 4552 3235-6

73

ทสจ.อุดรธานี

เว็บไซต์ https://udonthani.mnre.go.th

อีเมล udonthani.org@mnre.go.th

โทร. 0 4221 2588

74

ทสจ.อุตรดิตถ์

เว็บไซต์ https://uttaradit.mnre.go.th

อีเมล uttaradit.org@mnre.go.th

โทร. 0 5541 1056

75

ทสจ.อุทัยธานี

เว็บไซต์ https://​www.mnre.go.th/uthaithani

อีเมล uthaithani.org@mnre.go.th

โทร. 0 5651 3159

76

ทสจ.อุบลราชธานี

เว็บไซต์ https://ubonratchathani.mnre.go.th

อีเมล saraban_ ubonratchathani@mnre.go.th

โทร. 0 4534 4642