Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

เจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สอบถามว่า กรณีจะตัดไม้หวงห้าม ในพื้นที่ราชพัสดุ จะต้องปฏิบัติ เช่นไร

Answer

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2562 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ป่าไม้ ฉบับดังกล่าว ตามมาตรา 7 กำหนดให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ครอบครองตามประมวล ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือ แสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม

     กรณีการตัดไม้ในที่ดินของราชพัสดุนั้น แบ่งให้ 2 กรณีคือ

  1.  ประชาชนที่อาศัยในที่ดินของราชพัสดุขออนุญาตตัดไม้ ให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานกรมธนารักษ์ เป็นผู้อนุญาต(ตามที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำ9ประโยชน์เท่านั้น)
  2.  กรมธนารักษ์เป็นผู้ตัดไม้เอง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อที่ดินนั้นเป็นที่ดินได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ สามารถตัดไม้ได้ หากที่ดินนั้นยังมิได้รับอนุญาต ให้ทำประโยชน์ 9 ให้ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ตัดมิได้

 

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 3 ธ.ค. 62

ขอคำปรึกษาเรื่อง การนำเข้าสายไฟฟ้าที่ใช้งานแล้วจากต่างประเทศนำเข้ามาใน ราชอาณาจักรไทยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำสายไฟเก่ามาลอกทองแดเพื่อจำหน่าย จะต้องขออนุญาตหน่วยงานใดบ้าง

Answer

การนำสายไฟฟ้าที่ใช้งานแล้ว เข้ามาในราชอาณาไทย นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับของเสียอันตราย ปัจจุบันมีอนุสัญญาบาลเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตราย และการกำจัดมีคณะทำงาน 9 หน่วยงาน โดยมีกรมควบคุมมลพิษ ทส. ร่วมเป็นคณะ/ทำงาน  จากการตรวจสอบข้อมูลในอนุสัญญาบาเซล และปรึกษากรมควบคุมมลพิษพบว่า สายไฟฟ้าที่ใช้งานแล้ว ไม่มีอยู่ข้อห้ามของอนุสัญญาบาเซล สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แต่มีข้อควรระวัง! ว่าจะต้องมีการสำแดงสินค้าเฉพาะสายไฟที่ใช้แล้วเท่านั้นห้ามมีวัสดุอย่างอื่นผสมประปนเข้ามาด้วย

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 3 ธ.ค. 62

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

*ผู้ใดประสงค์จะค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งของป่าหวงห้ามต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช๒๔๘๔มาตรา๒๙ทวิประกอบกฎกระทรวงฉบับที่๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช๒๔๘๔และหนังสือกรมป่าไม้ที่กส๐๗๐๔/๕๔๗๔ลงวันที่๑เมษายน๒๕๑๘
**ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการกำหนด))

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด......   /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :81 วัน

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอท้องที่
แห่งท้องที่เขตหรืออำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สถานที่ค้าหรือสถานที่
ที่มีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/
รับเรื่องลงทะเบียนรับคำขอ

(หมายเหตุ: -)

30 นาที

กรมการปกครอง

 

2)

การพิจารณา

นายอำเภอหรือปลัดอำเภอตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับอำเภอท้องที่(นายอำเภอ)
เอกสารหลักฐานเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเรื่องราวต่อ
จังหวัด

(หมายเหตุ: -)

20 วัน

กรมการปกครอง

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องราวจากอำเภอแล้วสั่งให้สำนักงานทรัพยากรทสจ.
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่
จัดทำบันทึกการตรวจสอบและให้ผู้บังคับบัญชา

(หมายเหตุ: (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...............................))

30 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

4)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ทสจ. สรุปเรื่องราวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทสจ.
พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต

(หมายเหตุ: (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...............................))

30 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

คำขอ ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

-

2)

 

แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้ง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

3)

 

แผนผังแสดงอาณาเขตและสถานที่ข้างเคียง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

4)

 

หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

5)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

6)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

7)

 

กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียน            เป็นนิติบุคคล

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

8)

 

หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง                        พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ใบอนุญาตทำไม้                                                 ฉบับละ๒๐บาท

(หมายเหตุ: (ฉบับละ๒๐บาท))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท


 

2)

ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง                                              ฉบับละ๑บาท

(หมายเหตุ: (      ฉบับละ๑บาท))

ค่าธรรมเนียม 1 บาท


 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด......... ที่อยู่............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................... Email: ……………………………………………………………………………..

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด....................................................

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com))

4)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61

การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484

  - มาตรา 7บัญญัติไว้ว่าไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทก.                                                              ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาการเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะกำหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดีให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 - มาตรา 11 บัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำหรับการทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก
การพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 - ข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

2) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส่วนอนุญาตไม้และของป่าสำนักการอนุญาตกรมป่าไม้ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :60 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่าและตรวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคำขอ

(หมายเหตุ: (ลงรับคำขอเมื่อเอกสารครบถ้วนกรณีผู้ขอยื่นเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วนให้นำมายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขอได้รับเอกสารคืน))

15 นาที

สำนักการอนุญาต

 

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตรวจวัดประทับตราไม้บันทึกการตรวจสอบ/ประมวลเรื่องเสนอตามลำดับชั้นเพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต

(หมายเหตุ: ((ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องยื่นทำการนัดหมายภายใน 15 วันทำการ)))

30 วัน

สำนักการอนุญาต

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาติดต่อเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต

(หมายเหตุ: -)

15 วัน

สำนักการอนุญาต

 

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตลงนามในหนังสือเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนามในใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้รับอนุญาตมารับใบอนุญาต

(หมายเหตุ: -)

15 วัน

สำนักการอนุญาต

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

แบบ (คำขอ 2) คำขอทำไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

2)

 

แบบ (คำขอ 3) คำขอทำไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

3)

 

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

4)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

5)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

6)

 

โฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ (เจ้าหน้าที่ที่ดินลงนาม)

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมที่ดิน

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ใบอนุญาต (อนุญาต 4)

(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตทำไม้สักในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท


 

2)

ใบอนุญาต (อนุญาต 6)

(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตทำไม้ยางในที่ดินที่มีน..3 หรือโฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท


 

3)

ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1 บาท


 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

ส่วนอนุญาตไม้และของป่าสำนักการอนุญาตกรมป่าไม้อาคารเทียมคมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5614292 ต่อ 5206 โทรสาร : 02-5792391 E-mail : non-timber@hotmail.com

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 1310 กด 3

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบ (คำขอ 2) คำขอทำไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

(หมายเหตุ: -)

2)

แบบ (คำขอ 3) คำขอทำไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

(หมายเหตุ: -)

3)

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

(หมายเหตุ: -)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61

การอนุญาตทำไม้ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

*ผู้ใดประสงค์จะขอทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมาตรา๑๕โดยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่๑,๑๐๖(พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๗และดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.๒๕๒๙และหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ทส๑๖๐๒.๒/๑๑๖๗-๑๑๖๘ลงวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๗เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

**ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการกำหนด))

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :86 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
ตรวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคำขอ
 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  อำเภอท้องที่(นายอำเภอ)))

30 นาที

-

 

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตรวจสอบบริเวณที่ขออนุญาตทสจ.
ทำไม้อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำไม้หรือไม่
หากไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ให้แจ้งขัดข้องให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
ถ้าอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำไม้ให้สำรวจว่า
ป่าสงวนแห่งาติที่ขอทำไม้มีไม้ชนิดใดสภาพป่าเป็นอย่างไรหาก
อนุญาตแล้วจะเป็นผลดีหรือผลเสียหายแก่สภาพป่าเพียงใดได้เคย
อนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างแล้วรวบรวมส่งจังหวัด      
 

(หมายเหตุ: (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...............................))

10 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้วให้จังหวัดทำความเห็นประกอบและส่งทสจ.
เรื่องให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ป่านั้นเพื่อให้สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทำการสำรวจให้แล้วเสร็จและส่งบัญชีไม้ให้
จังหวัดเพื่อพิจารณา          
 

(หมายเหตุ: (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...............................))

15 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

4)

การพิจารณา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ร่วมกับจังหวัดท้องที่และผู้ขออนุญาตสน.จทป.+ทสจ.+ผู้ขอ
ทำการสำรวจตีตราประทับไม้และจัดทำบัญชีไม้ตรวจสอบค่าพิกัด
    (GPS) ลงในภาพถ่ายดาวเทียมแล้วรายงานผู้บังคับบัญชา
 

(หมายเหตุ: (สน.จทป.+ทสจ.+ผู้ขอ))

30 วัน

-

 

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

จังหวัดท้องที่เสนอใบอนุญาตทำไม้ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างทสจ.
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
 

(หมายเหตุ: (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...............................))

30 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

คำขออนุญาตทำไม้       

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

2)

 

แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้ง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

-

3)

 

แผนผังแสดงอาณาเขตและสถานที่ข้างเคียง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

-

4)

 

หลักฐานแสดงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

5)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

6)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

7)

 

กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

8)

 

หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง                        พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ใบอนุญาตทำไม้                                                 ฉบับละ๒๐บาท

(หมายเหตุ: (      ฉบับละ๒๐บาท))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท


 

2)

ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง                                              ฉบับละ๑บาท

(หมายเหตุ: (      ฉบับละ๑บาท))

ค่าธรรมเนียม 1 บาท


 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด......... ที่อยู่............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................... Email: ……………………………………………………………………………..

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด....................................................

(หมายเหตุ: -)

4)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเพื่อรับความคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้หวงห้ามที่ปลูกเช่นการได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์บางประการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและการโอนทะเบียนสวนป่าซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 16 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535

ทั้งนี้ชนิดไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484และผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองหรือผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้

 (1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส.4, น.ส.3)

 (2) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงการทำประโยชน์น.ค.3 หรือกสน.5

(3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาตการเช่าหรือเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-01)

 (4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าไปทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม (สทก.1 ข, ป.ส.31)

(5) ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วิธีการ

 1. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบสป.1 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.1 ดังต่อไปนี้
 (1) สำหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน
 (2) สำหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน

2. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบสถานที่ตั้งและสภาพที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าพร้อมนัดหมายผู้ยื่นคำขอเพื่อกำหนดวันเวลาที่จะออกไปตรวจสอบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

3. นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

เงื่อนไข

 1. การแจ้งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้ทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับทราบต่อท้ายสำเนาคู่ฉบับหนังสือนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งคำสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไว้ในทะเบียน

2. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าวคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

3. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กรมป่าไม้อาคารเทียมคมกฤสชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทม. 10900
โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502
โทรสาร 02-579-5588
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ที่ว่าการอำเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :15 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.1) พร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(หมายเหตุ: -)

30 นาที

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่นคำขอเพื่อกำหนดวันเวลาที่จะออกไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งและสภาพที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า

(หมายเหตุ: -)

3 วัน

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

3)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเว้นแต่กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตสทก.1 ขหรือหนังสืออนุญาตป..31 ให้เสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ))

7 วัน

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าโดยทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับทราบต่อท้ายสำเนาคู่ฉบับหนังสือนั้น

(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนายทะเบียน
))

4 วัน

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

3)

 

คำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.1)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

4)

 

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองหรือหลักฐานการมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมที่ดิน

5)

 

หลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นที่แสดงว่าอนุญาตให้ทำสวนป่าได้

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมที่ดิน

6)

 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งเขตติดต่อและแนวเขตที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชนสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้อาคารเทียมคมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯโทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 หรือสายด่วนกรมป่าไม้ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้โทรศัพท์ 1310 กด 3 หรือเว็บไซต์ http://web1.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/Green_call/

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.1)

(หมายเหตุ: -)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

เนื่องจากพระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535 มาตรา 13 บัญญัติไว้ว่าไม้ที่จะนำเคลื่อนที่ออกจากสวนป่าต้องมีรอยตราตีตอกประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของและในการนำเคลื่อนที่ผู้ทำสวนป่าต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งตลอดจนบัญชีแสดงรายการไม้กำกับไปด้วยตลอดเวลาที่นำเคลื่อนที่ประกอบกับระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้ท่อนไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ฯที่ได้มาจากการทำสวนป่าเคลื่อนที่พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดวิธีการในการจัดทำและลงทะเบียนเล่มที่หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการนำไม้เคลื่อนที่

ดังนั้นในกรณีผู้ทำสวนป่าประสงค์จะนำไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าเคลื่อนที่นอกจากผู้ทำสวนป่าจะต้องจัดทำตรา (ดูการขึ้นทะเบียนตรา), ขอออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (ดูการแจ้งขอออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า) แล้วผู้ทำสวนป่าจะต้องจัดทำหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าตามแบบสป.15 แล้วนำไปยื่นขอลงทะเบียนเล่มที่เสียก่อน

วิธีการ

1. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเล่มที่หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าจัดทำหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าตามแบบที่กำหนด(สป.15) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้
(2) สำหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าหรือนายอำเภอท้องที่แล้วแต่กรณีเพื่อสั่งรับลงทะเบียนเล่มที่

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ที่ว่าการอำเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :6 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนเล่มที่นำหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า (สป.15) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(หมายเหตุ: (หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าให้จัดทำตามแบบที่กำหนด (1 เล่มมีจำนวน 50 ฉบับแต่ละฉบับมีสามตอนจัดพิมพ์รายละเอียดเหมือนกันตอนปลายใช้กำกับนำไม้เคลื่อนที่ตอนกลางนำส่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าหรือนายอำเภอที่ออกหนังสือนั้นแล้วแต่กรณีส่วนตอนต้นขั้วให้ผู้ทำสวนป่าเก็บรักษาไว้))

30 นาที

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับคำขอ

(หมายเหตุ: (ลงรับคำขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))

30 นาที

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าหรือนายอำเภอท้องที่แล้วแต่กรณีสั่งรับลงทะเบียนเล่มที่ของหนังสือสป.15

(หมายเหตุ: -)

5 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

3)

 

หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า(สป.15)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

4)

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า(สป.3)

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

5)

 

หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13)

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท


 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลขที่.................................. ถนน................................................... ตำบล................................................... อำเภอ..................................................................... จังหวัด....................................................................... โทร.................................................................................................................................................

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า(สป.15)

(หมายเหตุ: -)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

Answer

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

พระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีตราเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าตราจะนำออกใช้ได้เมื่อได้นำขึ้นทะเบียนแล้วและไม้ที่จะนำเคลื่อนที่ออกจากสวนป่าต้องมีรอยตราตีตอกหรือประทับที่ไม้ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนตราสามารถยื่นคำขอได้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการรับรองการตีตอกประทับหรือแสดงการยกเลิกและการทำลายตราที่ใช้ในกิจการสวนป่าพ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 มาตรา 17 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535

วิธีการ

1. ให้ผู้ทำสวนป่าจัดทำตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าโดยให้มีรูปรอยอย่างใดก็ได้แต่ต้องมีอักษรย่อของจังหวัดท้องที่ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าด้วย

2. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราตามแบบสป.7 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.7 ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเสนอต่อนายทะเบียน

(2) สำหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอนายทะเบียนพิจารณาสั่งขึ้นทะเบียนและรับรองตรา

4. นายทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนตราและทำเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ที่รูปรอยตราและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา (สป.8) และหนังสือรับรองตรา (สป.9)

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ที่ว่าการอำเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :8 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทำสวนป่าจัดทำตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าโดยให้มีรูปรอยอย่างใดก็ได้แต่ต้องมีอักษรย่อของจังหวัดท้องที่ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าด้วยพร้อมยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราตามแบบสป.7 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.7

(หมายเหตุ: -)

30 นาที

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอเสนอนายทะเบียนพิจารณาสั่งขึ้นทะเบียนและรับรองตรา

(หมายเหตุ: -)

3 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนตราและทำเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ที่รูปรอยตราแล้วออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตราตามแบบสป.8 และหนังสือรับรองตราตามแบบสป.9

(หมายเหตุ: -)

4 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

3)

 

คำขอขึ้นทะเบียนตรา

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

4)

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า(สป.3)

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมป่าไม้

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท


 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลขที่.................................. ถนน................................................... ตำบล................................................... อำเภอ..................................................................... จังหวัด....................................................................... โทร.................................................................................................................................................

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com))

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอขึ้นทะเบียนตรา

(หมายเหตุ: -)

2)

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา

(หมายเหตุ: -)

3)

หนังสือรับรองตรา

(หมายเหตุ: -)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 13 ก.พ. 61
จำนวนทั้งหมด 38 รายการ
1 2 3 4 5