Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

หากชำระค่าน้ำใช้บาดาลเกินกำหนดจะคิดค่าปรับอย่างไร

Answer

ตอบ:

ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ควรชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงวดถัดไป

หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระในอัตรา ดังนี้

1.กรณีชำระเกินกำหนด 1-30 วัน ปรับ 1.1 เท่า จากค่าบริการปกติ

(เช่น ค่าบริการปกติ 1,000 บาท ปรับ 1.1 เท่า เท่ากับ 1,100 บาท)

2.กรณีชำระเกินกำหนด 31-60 วัน ปรับ 1.2 เท่า จากค่าบริการปกติ

(เช่น ค่าบริการปกติ 1,000 บาท ปรับ 1.2 เท่า เท่ากับ 1,200 บาท)

3.กรณีชำระเกินกำหนด 61-90 วัน ปรับ 1.3 เท่า จากค่าบริการปกติ

(เช่น ค่าบริการปกติ 1,000 บาท ปรับ 1.3 เท่า เท่ากับ 1,300 บาท)

4.กรณีชำระเกินกำหนด 91 วัน ปรับ 2 เท่า จากค่าบริการปกติ

(เช่น ค่าบริการปกติ 1,000 บาท ปรับ 2 เท่า เท่ากับ 2,000 บาท)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 30 พ.ย. 64

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งให้วิเคราะห์ต้องทำอย่างไร

Answer

ตอบ:   การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี มีขั้นตอนดังนี้

          1) การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาล จะต้องสูบน้ำทิ้งอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำ

          2) ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง ควรเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่สะอาด

          3) ล้างทั้งขวดและฝา ด้วยตัวอย่างน้ำที่จะเก็บประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วเก็บให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร

         4) เขียนฉลากปิดข้างขวด มีรายละเอียดดังนี้

         - หมายเลขบ่อน้ำบาดาล / ใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล / พิกัด

         - สถานที่ตั้ง

         - ความลึกของบ่อ

         - ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

         - วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ

         5) นำส่งวิเคราะห์

 

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 30 พ.ย. 64

หากต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้เอง จะมีค่าใช้จ่ายต่อบ่อประมาณเท่าไร

Answer

ตอบ:     การคิดราคาค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

             1. ขนาดของบ่อน้ำบาดาล เช่น 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว

             2. ชนิดของท่อกรุบ่อน้ำบาดาล เช่น PVC  หรือเหล็ก

             3. ความลึกของบ่อน้ำบาดาล

             4. ขนาดของเครื่องสูบน้ำ คือ ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ หรือปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้

             ****ราคาขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัทเจาะบ่อน้ำบาดาลตามองค์ประกอบที่ต้องการ

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 30 พ.ย. 64

การต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร ถ้ามีการค้างชำระไม่ได้เสียค่าปรับ สามารถ ต่ออายุใบอนุญาต ได้หรือไม่

Answer

ตอบ    หากมีการค้างชำระค่าปรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ท่านต้องดำเนินการชำระค่าปรับที่ค้าง ก่อน จึงจะสามารถต่อใบอนุญาตและใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อจังหวัดที่ท่านอยู่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 12 พ.ย. 64

การกำจัดของเสียอันตราย ทำอย่างไร

Answer

ตอบ: 

การกำจัดของเสียอันตราย มีหลายวิธี แต่วิธีหลักๆ ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 วิธี และต้องดำเนินการโดยเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ เท่านั้น คือ 1. การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill ) ซึ่งยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.1 การปรับเสถียรของเสียอันตราย (Stabilization ) เป็นการฝังกลบโดย การผสมของเสียอันตรายด้วยสารเคมีต่าง ๆ เพื่อทำลายฤทธิ์แล้วนำไปฝังกลบโดยไม่ต้องทำให้ของเสียดังกล่าวมีการแข็งตัวเป็นก้อนก่อน วิธีนี้เหมาะกับการบำบัดของเสียประเภทของแข็งหรือตะกอนที่มีโลหะหนักปนเปื้อน ส่วนการทำเป็นก้อนแข็ง ( Solidification ) เป็นกระบวนการทำลาย หรือลดความเป็นพิษของเสีย โดยทำให้ของเสียเปลี่ยนรูปทางเคมี ให้มีคุณสมบัติเป็นสารเฉื่อย ( Inert Substance )  มากขึ้น

1.2 การฝังกลบอย่างปลอดภัย ของเสียอันตรายที่ปรับเสถียรแล้ว และทำเป็นก้อนแข็ง จะถูกขนส่งด้วยรถแบบ Dump Truck มาฝังยังหลุมฝังกลบ

2. การเผาด้วยเตาเผา แบ่งเป็น 2 แบบ

2.1 การเผาด้วยเตาเผาของเสียอันตรายโดยใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,000-1,200 องศาเซนเซียส ซึ่งมีการควบคุมการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมก๊าซ ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีความสามารถในการขจัดก๊าซพิษ 99.99% และต้องมีส่วนเผาไอก๊าซ มีการติดตั้งเครื่องฟอกไอก๊าซที่มีประสิทธิภาพ

2.2 การเผาเป็นเชื้อเพลิงร่วมในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ โดยเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลักสามารถทำลายของเสียอันตรายอินทรีย์ได้ เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 28 ต.ค. 64

การเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึกไม่ถึง 30 เมตรแต่มีขนาดบ่อใหญ่ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป และปริมาณการใช้น้ำมากเกินกว่า 10 ลบ.ม./วัน จะถือว่าใช้น้ำบาดาลหรือไม่ ต้องขออนุญาตหรือไม

Answer

ตอบ :  ปัจจุบันหลักเกณฑ์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ที่กำหนดเกินกว่า 15 เมตร เกินกว่า 20 เมตร หรือความลึกเกินกว่า 30 เมตร ได้ถูกยกเลิกแล้ว ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนด เขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัด ในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และให้น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ มีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 28 ต.ค. 64

ฟอสซิลเกิดขึ้นได้อย่างไร

Answer

ตอบ: ฟอสซิลคือซากหรือร่องรอยของพืชหรือสัตว์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติในชั้นหินในเปลือกโลกเป็นเวลานานจนเป็นเนื้อเดียวกับหิน หรือวัตถุแข็ง สามารถเกิดขึ้นได้โดยการคงสภาพทางธรณี ซึ่งการคงสภาพนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ซากนั้นจะเน่าเปื่อยผุพัง เช่น การฝังกลบอย่างทันทีทันใด และอยู่ในสภาวะปิดจนเกิดการแทนที่ของสารละลายซิลิกา จนทำให้มีสภาพคล้ายหิน

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 28 ต.ค. 64

การนำไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนที่ ต้องทำอย่างไร

Answer

ตอบ: การนำไม้ที่ได้มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสามารถนำเคลื่อนที่ได้ทั้วราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 30 ก.ย. 64
จำนวนทั้งหมด 76 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10