Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

ขอคำปรึกษาเรื่อง กรณีซื้อเฟอร์นิเจอร์จากทางร้านเฟอร์นิเจอร์ จะมีใบอนุญาตอะไรบ้างที่ที่ร้านจะออกให้ ในกรณีที่ถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่หรือตำรวจ ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องและเป็นไม้ที่ต้องตามกฎหมาย และไม่ถูกจับ ระหว่างขนส่ง

Answer

ในกรณีนี้จะต้องมีใบอนุญาต จาก กรมป่าไม้ อนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ค้าวัสดุสิ่งประดิษฐ์ทีทำจากไม้ (ขอรับใบเสร็จจากทางร้านพร้อมทั้งใบอนุญาต(สำเนาใบอนูญาต) และ ต้องระบุ ตำแหน่ง ที่อยู่ของ ร้านที่ซื้อมา 

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 22 ธ.ค. 63

ขอคำปรึกษาเรื่อง กรณีมีการตัดไม้หวงห้าม ในพื้นที่ราชพัสดุ จะต้องปฏิบัติ อย่างไร

Answer

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2562 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ป่าไม้ ฉบับดังกล่าว ตามมาตรา 7 กำหนดให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ครอบครองตามประมวล ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือ แสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม

     กรณีการตัดไม้ในที่ดินของราชพัสดุนั้น แบ่งให้ 2 กรณีคือ

  1. ประชาชนที่อาศัยในที่ดินของราชพัสดุขออนุญาตตัดไม้ ให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานกรมธนารักษ์ เป็นผู้อนุญาต (ตามที่ดินที่ได้รับอนุญาต ให้ทำ9ประโยชน์เท่านั้น)
  2. กรมธนารักษ์เป็นผู้ตัดไม้เอง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อที่ดินนั้นเป็นที่ดินได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ สามารถตัดไม้ได้ หากที่ดินนั้นยังมิได้รับอนุญาต ให้ทำประโยชน์ 9 ให้ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ตัดมิได้
ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 22 ธ.ค. 63

สามารถนำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ได้หรือไม่?

Answer

สามารถนำเข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อน) ได้ตามพระราชบบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2563
สำหรับการออกหลักฐานเอกสารเมื่อจะนำไม้ออกจากโรงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) กรมป่าไม้มีแนวทางที่
จะออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป (สีฟ้า) แยกประเภทออกจากหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั่วไป (สี่ขาว) โดยสามารถใช้
กำกับไม้ในการนำเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องนำไปขอใบเบิกทางเมื่อนำเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดอีก
เช่นเดียวกับหนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป(สีเหลือง)

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง สามารถซื้อขายได้หรือไม่?

Answer


 สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากกฎหมายป่าไม้ไม่ได้ห้ามในการซื้อขาย

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63

ที่ดินประเภท ส.ค, ๑ ต้องขออนุญาตตัดไม้ก่อนหรือไม่

Answer

ที่ดินประเถท สค ๑ ต้องเป็นที่ดินที่พิสูจน์แล้วว่าได้มาโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดินไม้ที่ปลูกหรือ
ขึ้นอยู่แล้วในที่ดินดังกล่าว ไม่เป็นไม้หวงห้าม ผู้เป็นเจ้าของไม้สามารถดำเนินการตัดไม้ได้ โดยไม่ต้องยื่นคำขอ
อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63

ประโยชน์ของการขอหนังสือรับรองไม้ ตามมาตรา ๑๘๑ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ. ศ. ๕๖๒ มีอะไรบ้าง

Answer

 
 เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของร้ให้กรรับรองดังนี้
๑. รับรองแหล่งที่มาของไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมีไม้ไว้ในครอบครอง และการนำไม้เคลื่อนที่ตาม
มาตรา ๑๘/๑
๒ รับรองเพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๘/๒ เพื่อนำหนังสือรับรอง
ดังกล่าวไปขอออกใบอนุญาตส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63

การนำไม้ที่ได้มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่่ขอตรวจสอบไม้เหล่านั้น จะมีวิธีการยืนยันความถูกต้องของไม้อย่างไร

Answer

     ผู้เป็นเจ้าของไม้หรือผู้ครอบครองไม้จัดทำหลักฐานเพื่อรับรองความถูกต้องของไม้ หรือแสดง
หลักฐานการได้มาของไม้ เช่น
๑ ทำหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ โดยจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นไม้ที่ได้มาจากที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตน โดยอาจมีผู้นำท้องถิ่น/องค์กรท้องถิ่นลงนามเป็นพยาน ภาพถ่ายต้นไม้ที่
ตัดและแปรรูปทุกขั้นตอน พิกัดต้นไม้/ที่ดิน สำเนาเอกสารที่ดินที่ตันไม้ขึ้นอยู่(ช่นโฉนดที่ดิน หนังสือรับรอง
การทำประโยชน์) พร้อมบัญชีไม้ หนังสือสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี) หรืออาจจะมีสำเนาบันทึกประจำวันของ
พนักงานสอบสวนแนบด้วย
๒. หนังสือรับรองไม้ ตามมาตรา คด ด๒ แห่งพระราชบัญญัติปไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖"
๓. หลักฐานการได้ไม้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระบบ e-Tree คือ เป็นการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ เพื่อเป็นการรับรองไม้ของตนเองและสามารถ
นำไปอ้างอิงความถูกต้องตามกฎหมายได้

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63

การนำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเคลื่อนที่ ต้องทำอย่างไร

Answer


การนำไม้ที่ได้มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง สามารถนำเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องแจ้งผ่านด่นปาไม้

ผู้ตอบ: Service Link Center Admin
วันที่ : 15 ก.ค. 63
จำนวนทั้งหมด 56 รายการ
1 2 3 4 5 6 7