Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม และคณะฯเมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 256ภ เวลา 13.30 น.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม และคณะฯ

แกลเลอรี่