Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. ต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการร่วม ทส. ต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสิริสมศรี  มีอยู่  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การสมัครศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ศธ. ปี 2564 

แกลเลอรี่