Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานรัฐและประเทศชาติต่อไป

แกลเลอรี่