Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม เข้าร่วมการสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560"

ศูนย์บริการร่วม เข้าร่วมการสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560"

 

     
     
     
     
     
     
               ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมการสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560"  ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติฯให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบการประสานสัมพันธ์ที่ดี และจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายอื่นที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นเครือข่ายการปฎิบัติงานร่วมกันในอนาคต รายละเอียดการสัมมนา ดังนี้
               เปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560 โดยนายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ได้บรรยายในหัวข้อ "ภารกิจและแนวทางการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โดยกล่าวถึงหลักการและเหตุผล เป้าหมาย และแนวทางของการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
               การบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว (อุทยานสีเขียว)" โดยนายพิทักษ์ อินทศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้ พร้อมทั้ง รักษา ฟื้นฟู สภาพป่าไม้ สภาวะแวดล้อม และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานอุทยานฯแบบมีส่วนร่วม ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน
               กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยนายพิศาล อุตสาหพงษ์ จัดแบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม พร้อมที่จะเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
               การบรรยาย หัวข้อ "การจัดการพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน" โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังการบรรยายแนวทางการแก้ไขปัญหาถูกบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการร่วมกันดำเนินการ เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช ในการช่วยกันฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบก ทางทะเล ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อให้ได้ผืนป่า แหล่งต้นน้ำ และความเป็นธรรมชาติกลับคืนสู่แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่า แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้"
               การบรรยาย หัวข้อ "การจัดการดูแลปัญหาช้างป่า และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ-ลีลาไทร" โดย นายสิทธิชัย บรรพต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องช้างในพื้นที่แนวกันชน และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหาและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในระยะยาวจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วนโดยร่วมกันฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สร้างพื้นที่และแหล่งอาหารในการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างป่าและชาวบ้านในพื้นที่เขตแนวกันชน โดยการปลูกพืช ทำโป่งเทียม และฝายชะลอน้ำ ช่วยเหลือประชาชน การสร้างความเข้าใจกับชุมชน รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ติดตามและรายงานสถานการณ์ของปัญหา ดูแลความปลอดภัยของช้างและคนในชุมชน สำรวจร่องรอยและพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ รวมทั้งการลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามเป็นประจำเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและช้างที่อาจเกิดขึ้นได้
               การบรรยาย หัวข้อ "เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้" โดย นายอำนาจ ม่วงปรางค์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว บรรยายเกี่ยวกับภารกิจในการส่งเสริม สร้างความรับรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนและค่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออก

แกลเลอรี่