Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ และส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

แกลเลอรี่