Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมงานสัมมนา“การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

ร่วมงานสัมมนา“การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

 เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีบริการดังกล่าวบนตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ จำนวน ๒๑ บริการ และได้รับความร่วมมือในการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้ว จำนวน ๑๑๙ จุดทั่วประเทศ

แกลเลอรี่