Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะวด (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะวด (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

เพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประเมินของการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2563 โดยส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชน และจังหวัด สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (http://180.180.244.31/gecc/) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

แกลเลอรี่