Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม.ทส ต้อนรับองค์การสวนพฤกษาศาสตร์

ศูนย์บริการร่วม.ทส ต้อนรับองค์การสวนพฤกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์บริการร่วม ทส. ขอคำปรึกษาและคำแนะเพิ่มช่องทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยพืชมหาหงส์และ Highland And The Sea เพื่อให้สร้างการับรู้และประชาสัมพ์พันธกิจขององค์การสวนพฤกษาศาตร์

แกลเลอรี่