Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง ศึกษาดูงานการพัฒนางานบริการภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง ศึกษาดูงานการพัฒนางานบริการภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมทางหลวง ตามโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวงให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์การทำงานด้านการให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยมีการให้บริการที่ครบวงจร เป็นไปตามนโยบายการบริการภาครัฐ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่