Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วงานแถลงข่าว อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น “อุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3”

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วงานแถลงข่าว อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น “อุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3”

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมงาน แถลงข่าว.“การรับรองให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3” โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า “คณะกรรมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย (ลำดับที่ 1 อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูลที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานโลกของ UNESCO แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๒ อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558)” อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จัดตั้งและประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม และบางส่วนของอำเภอสิรินธร มีพื้นที่รวมประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จังหวัดอุบลราชธานี เสนออุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดตั้งอุทยานธรณี โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ โดยคุณสมบัติของอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบกตามหลักเกณฑ์มี 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความโดดเด่นทางธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ (2) การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม (3) การพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (4) การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำหรับความสำคัญและความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
1. มีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย ที่มีอายุของไดโนเสาร์อยู่ในยุคที่อ่อนที่สุดในประเทศไทยพบฟอสซิลปลาฉลามน้ำจืด ไฮโบดอนท์ที่เป็นสายพันธ์ใหม่ของโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาล
2. มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่น เช่น แหล่งสามพันโบก ที่มีโบกหรือกุมภลักษณ์มากที่สุดในอาเซียน และสามหมื่นรู มีรูของพื้นผิวของหินทรายที่มีความยาวของพื้นที่ที่มีรูมากที่สุดในอาเซียน

นอกจากนี้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการระดับสูงในพื้นที่จำนวน 9 แหล่ง ได้แก่ 1) สามพันโบก 2) สามหมื่นรู 3) เสาเฉลียงยักษ์ 4) สวนหินสีประกายแสง 5) ผาแต้ม6) ถ้ำปาฏิหาริย์ 7) แหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย 8) น้ำตกผาหลวง และ 9) ถ้ำมืด

ที่มา: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44859

แกลเลอรี่