Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมป่าไม้

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะทำงานและบุคลากรของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

แกลเลอรี่