Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการและการให้บริการ Call Center”

ศูนย์บริการร่วม ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการและการให้บริการ Call Center”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการร่วม ทส. จัดอบรมทักษะการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการสะดวก ทส. รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ได้พัฒนาทักษะการให้บริการด้วยจิตบริการ (Service Mind) และเพิ่มทักษะการให้บริการ Call Center สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและสื่อสารระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนต่อไป โดยบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ เข้าร่วมจำนวน  50 คน

แกลเลอรี่