Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทช. เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ กับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทช. เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ กับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐ เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.โดยได้รับการต้อนรับจากนายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม และคณะฯ