Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล ข้อร้องเรียน ขออนุญาต ขออนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของหน่วยงานให้กับประชาชน พร้อมนี้ได้รณรงค์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยแจกกล้าไม้ พืชสวนครัว เพื่อปลูกบริเวณบ้านและสามารถใช้บริโภคได้ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ตลาดศรีวานิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่