Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับงานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับงานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ"
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับงานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และเร่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของภาคประชาชนและเอกชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านความโปร่งใสในภาพรวมของทั้งองค์กร ประกอบกับ ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ต้องการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องในปี พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะมีผลบังคับใช้ ครบ 20 ปี ควรรณรงค์ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และผลักดันให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐ ภายในปี 2560 ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ ได้สะดวก ตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแนวทางของประชาชนในการใช้กลไกตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งต้องสร้างมาตรฐานในงานบริการ ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐาน "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

แกลเลอรี่