Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริเวณพื้นที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรบาดาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การสวนสัตว์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การจัดการน้ำเสีย และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐให้กับประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตลอดทั้งข้อมูลข่าวสารและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ทำให้การใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ฯ ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า "เนื่องใน ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จะมีผลบังคับใช้ครบ 20 ปี จึงรณรงค์ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ” และจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดแสดงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ

แกลเลอรี่