Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ทส.
นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในกล่าวเปิดการประชุมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการจริยธรรม ทส. ได้มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด ในกิจกรรมการระดมความคิดเพื่อปฏิรูประบบการทำงาน 11 กลุ่มตามหน่วยงาน/ภารกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของราชการในอนาคต โดยปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ยึดหลักการปฏิบัติงานแบบบูรณาการลดขั้นตอนที่สร้างภาระเกินจาเป็นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ป้องกันข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น มีระบบตรวจสอบทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน การดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

แกลเลอรี่