Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้สอดรับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงจัดให้มีการชี้แจงแนวทางเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ผู้แทนกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการ เพื่อนาไปผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานในกำกับดูแล เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ครบ ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ

แกลเลอรี่