Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ และนายชำนาญ เตือนวีระเดช เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ จะต้องจัดทำข้อมูลและหลักฐานให้ครบถ้วนตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ประกอบการพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่