Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

ทส. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยเสนอร่างแผนฯ พร้อมกำหนดกิจกรรมและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนของกระทรวงมหาดไทย (แผนการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561) เพื่อให้การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการใช้ประโยชน์ข้อมูลประชาชนกลางผ่านระบบ IKNO เพื่อลดการใช้สำเนาและสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ขอให้หน่วยงานของรัฐประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อกำหนดวันประชุมหารือสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของหน่วยงาน และเข้ารับการอบรม Linkage Center System

แกลเลอรี่