Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับหนังสือร้องทุกข์ จากเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อ.เทพา จ.สงขลา

รับหนังสือร้องทุกข์ จากเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อ.เทพา จ.สงขลา

เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อ.เทพา จ.สงขลา ยื่นหนังสือร้องทุกข์ บริเวณหน้าประตูทางเข้า ทส. เพื่อนำเรียน รมว.ทส. พิจารณาดำเนิการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คือ 1. รัฐบาลต้องระงับรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (คชก.) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 2. ตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่าย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทั้งในมิติของเนื้อหาสาระและกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งรายงานทั้งหมด และต้องเปิดเผยให้สาธารณะรับรู้อย่างตรงไปตรงมา โดย รอง ปกท.ทส. ได้รับข้อเสนอของเครือข่ายฯ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่อไป โดย ทส. มีระบบบริการประชาชนสำหรับการติดตามความคืบหน้า ผ่านช่องทางสายด่วน 1310 และเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจและประเมินผล โดยกลุ่มเครือข่ายฯ ยืนยันที่จะรอผลการพิจารณา บริเวณหน้ากระทรวง จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา

แกลเลอรี่