Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมการบริการประชาชน

ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมการบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพัฒนานวัตกรรมการบริการประชาชน ยกระดับคุณภาพงานบริการ และการปรับปรุงให้เป็นเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

แกลเลอรี่