Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ศบร.ทส. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ "การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างถูกต้อง

แกลเลอรี่