Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์บริการร่วม ทส. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบกระบวนงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย

1. เปิดการฝึกเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. การบรรยาย เรื่องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 ดังนี้

    2.1  การบรรยาย หัวข้อ แนะนำโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA:WebFlow)

    2.2  แนะนำขั้นตอนการรับเข้าระบบ (URL) และแนะนำหน้าตาของโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ

    2.3  แนะนำขั้นตอนการลงรับเอกสารทั้ 2 แบบ

    2.4  แนะนำลงรับเอกสารแบบการลงรับเอง และสาธิตการลงรับเอกสารที่เลขทะเบียนซำ้กัน และสาธิตการลงรับเอกสารที่ไม่มีเลขเอกสาร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แกลเลอรี่