Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ศูนย์บริการร่วม ทส. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า ปี 2564

ศูนย์บริการร่วม ทส. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า ปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรษัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 (Government Easy Contact Center : GECC) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งใน 8 หน่วยงานส่วนกลาง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับก้าวหน้า ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก ยึดหลัก ประชาชน เป็นศูนย์กลาง เน้นการปรับเปลี่ยนระบบราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงง่าย รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน สามารถเชื่อมโยงการให้บริการของหน่วยงานรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว “สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย” ตอกย้ำการดำเนินงานให้แก่ประชาชนภายใต้การนำของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) รวมถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ที่เน้นการทำงาน "ทส.เป็นหนึ่งเดียว" เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน สำหรับ ศูนย์ราชการสะดวกเกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยปีนี้ มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ผ่านการประเมินทั่วประเทศจำนวน 888 ศูนย์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเป็นเลิศ จำนวน 2 ศูนย์ ระดับก้าวหน้า จำนวน 101 ศูนย์ และระดับพื้นฐาน จำนวน 785 ศูนย์

30 ก.ย. 64

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม และคณะฯเมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 256ภ เวลา 13.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม และคณะฯ

14 ก.ย. 64