Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.

1. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ 2548-2553
2. นายนิวัติ มณีขัติย์ 2553-2557
3.

นายสมชาย มีนุชนารถ

 

2558-2559
4. นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ 2560-ปัจจุบัน