Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 ได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 30 ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาติ หรือขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
         เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2546 มาตรา 30 บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 451/2548 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ปัจจุบันศูนย์บริการร่วม ทส. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกประการ 
 
 

อำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     อำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการร่วมให้สามารถติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาติ ขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 30 มาตรา 31 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 และตามมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วม 
2. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องไปดำเนินการตามขั้นตอนของ แต่ละหน่วยงาน 
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนตามวิธีการที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540 กำหนด 
4. การตรวจสอบข่าว การชี้แจงข่าว การแจ้งข่าวเตือนภัยสิ่งแวดล้อมการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


เจ้าหน้าที่ของส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม ประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์             ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  3. นายประจักษ์ชัย อาจคงหาญ         ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  4. นางสาวทัศนีย์ เดชปรารมย์           ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  5. นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ                        ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  6. นางจิราพร กาญจนาอร่ามวงศ์         ตำแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่
  7. นายสมชาย มีนุชนารถ                   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8. นางสาวจิราภา ฮะซุ่นเฮง               ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  9. **********************                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  10. นางสาวอภิรดี พลคีรี                     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ