เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
  
พฤษภาคม 2559
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
บริการประชาชนผ่าน Internet
splash คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สำหรับเจ้าหน้าที่
splash คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
splash คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
splash โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
splash พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
splash คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
splash คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
splash แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
splash รวมกฎหมายต่างๆ ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
มาตรา 9 (1) ผลการวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณวินิจฉัย (ไม่มีการพิจารณา)
splash ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
splash สำนักงานรัฐมนตรี
splash สำนักบริการกลาง
splash สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
splash มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
 
มาตรา 9 (3) แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
splash คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าการจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
splash คู่มือการปฏิบัติงานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สป.ทส. ตุลาคม 2550
 
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
splash สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา (คำสั่ง คสช.)
splash สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ
splash สป.ทส. ไม่มีการดำเนินงานที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน
 
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี
splash มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2558
 
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
splash ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
 
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา
splash ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรา 9 (8.2) แบบสขร.1
splash ปีงบประมาณ 2558
splash ปีงบประมาณ 2557
splash ปีงบประมาณ 2556
splash ปีงบประมาณ 2555
 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
splash ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
splash พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
splash พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
splash พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
splash พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
ดูทั้งหมด > 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข
splash พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
splash พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
splash พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
splash พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
splash พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535
ดูทั้งหมด > 
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
ดูทั้งหมด > 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
splash บทความ อ. 67/2559 "ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส"
splash บทความ อ. 66/2559 "ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่"
splash บทความ อ. 65/2559 "ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง"
splash บทความ อ. 64/2559 "ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา"
splash บทความ อ. 63/2559 "โดนรื้อบ้านครับ"
อ่านทั้งหมด 
กิจกรรม ศบร.
รูปประกอบข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/09/2558)
splash ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปลูกต้นไม้ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกต (28/04/2558)
splash การแถลงข่าวช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ (17/03/2558)
splash ร่วมงานเปิดตัวโครงการการจัดการความรู้ของ สป.ทส. (04/03/2558)
อ่านทั้งหมด 
banner แบบฟอร์ม พรบ. ข้อมูบข่าวสาร 2540
bannerGovChannel
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน 10 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 989 คน
จำนวนทั้งหมด 11,612 คน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222  e-mail : greencall1310@mnre.mail.go.th
Copyright 2011 @ MNRE Link center All rights reserved.