เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ดูปฏิทินทั้งหมด 
บริการประชาชนผ่าน Internet
รูปประกอบข่าว คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รูปประกอบข่าว คู่มือเทคนิคการให้บริการที่ดี "SERVICE MIND"
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สำหรับเจ้าหน้าที่
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
รูปประกอบข่าว โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
รูปประกอบข่าว คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
รูปประกอบข่าว แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รูปประกอบข่าว รวมกฎหมายต่างๆ ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
มาตรา 9 (1) ผลการวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณวินิจฉัย (ไม่มีการพิจารณา)
รูปประกอบข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปประกอบข่าว สำนักงานรัฐมนตรี
รูปประกอบข่าว สำนักบริการกลาง
รูปประกอบข่าว สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
รูปประกอบข่าว มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
 
มาตรา 9 (3) แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รูปประกอบข่าว แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
รูปประกอบข่าว แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
รูปประกอบข่าว แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
รูปประกอบข่าว แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รูปประกอบข่าว คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าการจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฏิบัติงานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สป.ทส. ตุลาคม 2550
 
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
รูปประกอบข่าว สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา (คำสั่ง คสช.)
รูปประกอบข่าว สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ
รูปประกอบข่าว สป.ทส. ไม่มีการดำเนินงานที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน
 
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี
รูปประกอบข่าว มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2558
 
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
รูปประกอบข่าว ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
 
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รูปประกอบข่าว ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรา 9 (8.2) แบบสขร.1
รูปประกอบข่าว ปีงบประมาณ 2558
รูปประกอบข่าว ปีงบประมาณ 2557
รูปประกอบข่าว ปีงบประมาณ 2556
รูปประกอบข่าว ปีงบประมาณ 2555
 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รูปประกอบข่าว ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
รูปประกอบข่าว พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
 
รูปประกอบข่าว8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
รูปประกอบข่าว สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2559
 
รูปประกอบข่าว8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
รูปประกอบข่าว การแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
 
รูปประกอบข่าว8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
รูปประกอบข่าว คู่มือการปฏิบัติงาน:กระบวนการด้านข้อมูลข่าวสาร "ลับ" ของทางราชการ (ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง)
 
รูปประกอบข่าว8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รูปประกอบข่าว เดือนมีนาคม2559
 
รูปประกอบข่าว8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
รูปประกอบข่าว ประกาศ สป.ทส. เรื่อง การขึ้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ
รูปประกอบข่าว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป.ทส.
รูปประกอบข่าว ประกาศ สป.ทส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รูปประกอบข่าว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
รูปประกอบข่าว หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. รับรอง
 
รูปประกอบข่าว8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
รูปประกอบข่าว ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
รูปประกอบข่าว ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
รูปประกอบข่าว ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา
รูปประกอบข่าว น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม?
รูปประกอบข่าว กรณีกลโกงในการจัดซื้อ
อ่านทั้งหมด 
กิจกรรม ศบร.
รูปประกอบข่าว ศูนย์บริการร่วม เข้าร่วมการสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560" (03/04/2560)
รูปประกอบข่าว ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/01/2560)
รูปประกอบข่าว ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงาน (28/07/2559)
รูปประกอบข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)” (14/07/2559)
อ่านทั้งหมด 
banner แบบฟอร์ม พรบ. ข้อมูบข่าวสาร 2540
bannerGovChannel
แบบสำรวจความพร้อม GECC
แบบฟอร์มรายงายการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ห้องสมุด
จองบ้านพัก
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 1,016 คน
จำนวนทั้งหมด 16,857 คน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222  e-mail : greencall1310@mnre.mail.go.th
Copyright 2011 @ MNRE Link center All rights reserved.