เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
  
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
ดูปฏิทินทั้งหมด 
ข่าวประชาสัมพันธ์ splash
splash ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. (21/02/2560)
รูปประกอบข่าว สำนักงาน กพ. เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 ก.พ. 2560 (10/02/2560)
สำนักงาน กพ. เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 ก.พ. 2560
splash ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" (13/01/2560)
splash การประชุมชี้แจง เรื่อง ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (23/12/2559)
อ่านทั้งหมด 
บริการประชาชนผ่าน Internet
splash คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
splash คู่มือเทคนิคการให้บริการที่ดี "SERVICE MIND"
splash คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สำหรับเจ้าหน้าที่
splash คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
splash คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
splash โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
splash พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
splash คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
splash คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
splash แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
splash รวมกฎหมายต่างๆ ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
มาตรา 9 (1) ผลการวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณวินิจฉัย (ไม่มีการพิจารณา)
splash ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
splash สำนักงานรัฐมนตรี
splash สำนักบริการกลาง
splash สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
splash มาตรา 9 (2) นโนบายการตีความ
 
มาตรา 9 (3) แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
splash แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
splash คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าการจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
splash คู่มือการปฏิบัติงานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สป.ทส. ตุลาคม 2550
 
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
splash สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา (คำสั่ง คสช.)
splash สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ
splash สป.ทส. ไม่มีการดำเนินงานที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน
 
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี
splash มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2558
 
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
splash ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
 
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา
splash ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรา 9 (8.2) แบบสขร.1
splash ปีงบประมาณ 2558
splash ปีงบประมาณ 2557
splash ปีงบประมาณ 2556
splash ปีงบประมาณ 2555
 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
splash ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
splash พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
splash พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
splash พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
splash พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
 
มาตรา 9 (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข
splash พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
splash พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
splash พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
splash พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
splash พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
 
splash8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
splash สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2559
 
splash8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
splash การแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
 
splash8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
splash คู่มือการปฏิบัติงาน:กระบวนการด้านข้อมูลข่าวสาร "ลับ" ของทางราชการ (ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง)
 
splash8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
splash เดือนมีนาคม2559
 
splash8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
splash ประกาศ สป.ทส. เรื่อง การขึ้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ
splash หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป.ทส.
splash ประกาศ สป.ทส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
splash หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
splash หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. รับรอง
 
splash8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
splash ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
splash ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
splash ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา
splash น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม?
splash กรณีกลโกงในการจัดซื้อ
อ่านทั้งหมด 
กิจกรรม ศบร.
splash ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/01/2560)
splash ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงาน (28/07/2559)
splash โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)” (14/07/2559)
splash ศบร.ทส. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (25/05/2559)
อ่านทั้งหมด 
banner แบบฟอร์ม พรบ. ข้อมูบข่าวสาร 2540
bannerGovChannel
แบบสำรวจความพร้อม GECC
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ห้องสมุด
จองบ้านพัก
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 1,273 คน
จำนวนทั้งหมด 14,527 คน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222  e-mail : greencall1310@mnre.mail.go.th
Copyright 2011 @ MNRE Link center All rights reserved.